Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.10. 2017

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel
1.1.1 SAUNA SPOT je provozována společností Priority Order s.r.o., IČ 24154067, se sídlem Podolské nábřeží 1110, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C183618.
1.1.2 Kontaktní údaje Provozovatele:
a) adresa pro doručování: Podolské nábřeží 1110/3, Podolí, 147 00 Praha 4
b) elektronická adresa: www.saunaspot.cz
c) telefon: .:+420 720 030 340

1.2 Definice a výklad pojmů
1.2.1 Ceník – ceník Služeb je zpřístupněn na stránkách https://www.saunaspot.cz/cenik/ a veškeré ceny jsou tam uvedeny jako ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH);
1.2.2 Internetové stránky – internetové stránky https://www.saunaspot.cz;
1.2.3 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.saunaspot.cz/obchod/, který umožňuje uzavírat Smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem  prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;
1.2.4 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
1.2.5 Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky provozovatele sauny Sauna Spot Dvorce;
1.2.6 Zákazník – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu;
1.2.7 Zákazník – podnikatel – osoba naplňující podmínky uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku;
1.2.8 Zákazník – spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);
1.2.9 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Provozovateli prostřednictvím Internetového obchodu;
1.2.10 Poukaz – poukázka, po jejímž předložení je Zákazník oprávněn požadovat poskytnutí Služby na Poukazu specifikované, a to za podmínek uvedených na Poukazu, případně za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách nebo výslovně sjednaných s Provozovatelem;
1.2.11 Peněžitá poukázka – poukázka, na základě které poskytuje Provozovatel Zákazníkovi kredit na částku uvedenou na Peněžité poukázce, kterou může Zákazník nebo jiná osoba, která Peněžitou poukázku předloží, využít za Služby nebo Zboží nabízené Provozovatelem;
1.2.12 Provozovatel – provozovatel wellnes centra SAUNA SPOT, specifikovaný v čl. 1.1 Obchodních podmínek;
1.2.13 SAUNA SPOT DVORCE – provozovna nacházející se na adrese Podolské nábřeží 1110, Praha 4, PSČ 147 00;
1.2.14 Služby – služby nabízené Provozovatelem v prostorách SAUNA SPOT DVORCE, zejména zpřístupnění příslušné sauny, masáže a související služby nebo jejich kombinace;
1.2.15 Smlouva – kupní smlouva nebo jiná smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto
Obchodní podmínky;
1.2.16 Zákaznický účet – uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého se registrovaný Zákazník může přihlásit portál Provozovatele;
1.2.17 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu.

1.3 Obchodní podmínky
1.3.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.
1.3.2 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Zákazníkem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
1.3.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platných v okamžiku
uzavření Smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Smlouvy vliv.

1.4 Možnost archivace Obchodních podmínek
1.4.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.saunaspot.cz/obchod/.
1.4.2 Obchodní podmínky si může Zákazník vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.
1.4.3 Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
1.4.4 Zákazník může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Zákazník zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Zákazník v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

2.NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB, POUKAZY, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Nabídka Zboží
2.1.1 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Zákazníkovi k zaslání závazného návrhu na uzavření (kupní) Smlouvy.
2.1.2 Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1 .
2.1.3 Po kliknutí na Zboží uvedeném v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Zákazníkovi, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.5.3 . Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Nabídka Služeb
2.2.1 Obecná nabídka Služeb Provozovatele je uvedena na internetových stránkách SAUNA SPOT https://www.saunaspot.cz, zejména se jedná o přístup do společných prostor sauny, pronájem
privátní sauny, masáže a případné související služby. Ceny Služeb včetně DPH jsou uvedeny v aktuálním Ceníku zpřístupněném na stránkách https://www.saunaspot.cz/cenik/.

2.3 Poukazy na Služby
2.3.1 Vybrané Služby jsou Provozovatelem nabízeny v Internetovém obchodě ve formě Poukazů. Po kliknutí na příslušnou Službu (Poukaz) v Internetovém obchodě se zobrazí její popis a přesná cena včetně DPH. Poukaz může obsahovat též kombinaci několika Služeb a cena Služby nabízené ve formě Poukazu se může lišit od ceny nabízené v Ceníku dle čl. 2.2.1 .
2.3.2 Provozovatel nezasílá zakoupené Poukazy v listinné podobě, nýbrž pouze v elektronické podobě ve formátu PDF. Každý Poukaz obsahuje jedinečný kód, Zákazník je povinen předložit vytištěný Poukaz včetně čitelného kódu při vstupu do SAUNA SPOT DVORCE.
2.3.3 Není-li v popisu Poukazu na Služby uvedeno jinak, je možno Služby čerpat pouze jednorázově. Poukaz je přenositelný (na doručitele), Služby dle Poukazu budou Provozovatelem poskytnuty tomu, kdo Poukaz předloží.

2.4 Peněžité poukázky
2.4.1 Zákazník může v Internetovém obchodě zakoupit rovněž Peněžitou poukázku, na které je uvedena nominální hodnota na konkrétní částku v Kč.
2.4.2 Provozovatel nezasílá zakoupené Poukazy v listinné podobě, nýbrž pouze v elektronické podobě ve formátu PDF. Každý Poukaz obsahuje jedinečný kód, Zákazník je povinen předložit vytištěný Poukaz včetně čitelného kódu při úhradě Zboží, Služeb nebo nápoje a občerstvení v baru, který se nachází ve wellnes centru SAUNA SPOT DVORCE.
2.4.3 Držitel Peněžité poukázky je oprávněn jejím prostřednictvím provádět rovněž úhradu Zboží v Internetovém obchodě, a to způsobem uvedeným v čl. 2.5.2 .
2.4.4 Peněžitá poukázka je přenositelná (na doručitele), úhrada Zboží či Služeb prostřednictvím Peněžité poukázky bude Provozovatelem umožněna tomu, kdo Peněžitou poukázku předloží, popř. zadá kód při platbě v Internetovém obchodě (čl. 2.5.2 ).
2.4.5 Držitel Peněžité poukázky je oprávněn provádět úhradu Zboží, Služeb postupně ve formě čerpání kreditu, z něhož bude Provozovatelem stržena příslušná částka odpovídající ceně vystaveného Zboží, popř. ceně Služeb dle Ceníku, popř. ceně nápojů a občerstvení uvedené v nápojovém lístku.
2.4.6 Časové omezení poukázky??? ve smyslu „platná pouze do data, které je tam uvedeno“??

2.5 Objednávka Zboží, Poukazu či Peněžité poukázky prostřednictvím Internetového obchodu
2.5.1 V případě zájmu o nabízené Zboží, Poukaz nebo Peněžitou poukázku nabízenou prostřednictvím Internetového obchodu je Zákazník uloží do virtuálního nákupního košíku formou kliknutí na tlačítko „Přidat do košíku“. Zákazník má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží či Poukazů, měnit nominální hodnotu Peněžité poukázky, měnit kontaktní údaje apod.
2.5.2 Je-li Zákazník držitelem Peněžité poukázky, může zadat kód uvedený na Peněžité poukázce, do speciálního pole (označeného slovy: „Máte-li peněžitou poukázku, kód zadejte zde“), přičemž z kupní ceny Zboží či Poukazu se mu odečte celá hodnota Peněžité poukázky.
2.5.3 Před odesláním Objednávky se Zákazníkovi zobrazí vždy všechno Zboží, Poukazy či Peněžité poukázky uložené v nákupním košíku, jejich cena jednak jako cena bez DPH a zároveň jako cena včetně DPH, množství jednotlivých položek (kusů Zboží a Poukazů), součet ceny všeho Zboží, Poukazů a Peněžitých poukázek uložených v nákupním košíku, náklady na dopravu objednávaného Zboží a případné další daně a poplatky, mají-li být Zákazníkem uhrazeny. Platil-li Zákazník cenu nebo její část prostřednictvím Peněžité poukázky (čl. 2.5.2 ), zobrazí se mu před odesláním Objednávky rovněž rekapitulace této platby (zejména se odečte hodnota Peněžité poukázky od ceny Zboží či Poukazu, případně se zobrazí částka, která zbývá k úhradě).
2.5.4 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ se považuje za návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy (kupní smlouvy).

2.6 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Smlouvy
2.6.1 Automatizovaný systém Provozovatele neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele. V potvrzení doručení
Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, Poukazů či Peněžitých poukázek, které jsou uvedeny v čl.  2.5.3 a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Smlouvy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu.
2.6.2 Automatizované potvrzení doručení Objednávky Zákazníkovi dle čl. 2.6.1 není přijetím (akceptací) návrhu Zákazníka na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Zákazníkovi na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno závazné přijetí Objednávky ze strany Provozovatele. Pokud Zákazník zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn Objednávku stornovat.
2.6.3 Provozovatel tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, Smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.
2.6.4 Zákazník nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Zákazník bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaného Zákazníkem ke komunikaci s Provozovatelem a k uzavření Smlouvy.

2.7 Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Smlouvu
2.7.1 Smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Zákazník spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími příslušný smluvní typ (zejména § 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).
2.7.2 Je-li Zákazník podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem – podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.
2.7.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Zákazníka – spotřebitele nebo naopak pro Zákazníka – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Smlouvy bez ohledu na to, zda je Zákazníkem spotřebitel nebo podnikatel.
2.7.4 Pro vztahy ze Smlouvy se užije české právo. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.8 Práva a povinnosti ze Smlouvy
2.8.1 Na základě uzavřené Smlouvy se Provozovatel zavazuje dodat Zákazníkovi objednané Zboží, Poukaz na Služby či Peněžitou poukázku za sjednanou cenu a Zákazník se zavazuje cenu uhradit.
2.8.2 Držitel Poukazu na Služby, která spočívá v návštěvě veřejné sauny ve wellness centru SAUNA SPOT, je oprávněn navštívit saunu během otevírací doby, která je uvedená na Internetových stránkách.
2.8.3 Držitel Poukazu na Služby, která spočívá v pronájmu privátní sauny nebo masáže, je povinen objednat si konkrétní termín na recepci wellness centra SAUNA SPOT, buď osobně nebo telefonicky na telefonním číslem Provozovatele. Provozovatel tímto upozorňuje, že konkrétní termín pronájmu privátní sauny nebo masáže je závislý na kapacitních možnostech Provozovatele, který nemůže garantovat poskytnutí krátkodobého termínu.

2.9 Platební podmínky
2.9.1 Zákazník je oprávněn zvolit si způsob úhrady nabízený Provozovatelem, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou u platby za Zboží, platba předem převodem na účet
(ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou, při osobním odběru platba kartou nebo v hotovosti. Bližší informace o Provozovateli nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou Zákazníkovi zpřístupněny po uložení Zboží, Poukazu či Peněžité poukázky do virtuálního nákupního košíku v části „Doprava a Platba“. Provozovatel může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.
2.9.2 Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.

2.10 Zákaznický účet, registrace
2.10.1 Zákazník se může zaregistrovat se na Internetových stránkách tak, že vyplní registrační formulář. Zákazníkovi je dále registrace nabízena vždy, když vyplní registrační formulář v rámci Objednávky na stránkách Internetového obchodu. Podmínkou provedení registrace je také udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Zákazníka (čl. 7.2 Obchodních podmínek).
2.10.2 Na základě registrace může Zákazník přistupovat na svůj Zákaznický účet, který je uživatelským rozhraním, prostřednictvím kterého může spravovat své kontaktní údaje, vidí v něm historii objednávek a uzavřených smluv a případné další údaje.
2.10.3 Zákazník má přístup ke svým údajům a může je změnit. Prostřednictvím Zákaznického účtu může Zákazník rovněž požádat o výmaz osobních údajů z databáze Provozovatele.
2.10.4 Zákazník je odpovědný za přístupová hesla, která jim byla Provozovatelem přidělena a je povinen tato hesla chránit, popř. provést/požadovat jejich změnu, jakmile má podezření na možnost jejich prozrazení třetím osobám a možnému zneužití. Za případné zneužití přístupových hesel je odpovědný Zákazník, ledaže by prokázal, že jejich prozrazení zavinil Provozovatel.

3.DODÁNÍ ZBOŽÍ, DORUČENÍ POUKAZŮ A PENĚŽITÝCH POUKÁZEK

3.1 Termín dodání
3.1.1 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Provozovatel Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Nemá-li Provozovatel Zboží na skladě, zobrazí se doba odeslání Zboží Zákazníkovi elektronicky (e-mailem). Provozovatel informuje Zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
3.1.2 Poukaz či Peněžitou poukázku je Provozovatel povinen odeslat do jednoho pracovního dne poté, co Zákazník cenu uhradil (zejména při platbě kartou nebo přes platební bránu), jinak do jednoho pracovního dne poté, co byla cena připsána na účet Provozovatele.
3.1.3 Platí-li Zákazník cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Provozovatel sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2 Způsob dodání a náklady přepravy
3.2.1 Způsob a místo dodání Zboží je určeno Zákazníkem v Objednávce. Provozovatel splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce.
3.2.2 Společně s odesláním Zboží Provozovatel odešle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.
3.2.3 Provozovatel zasílá Zboží Zákazníkovi prostřednictvím dopravců vybraných Zákazníkem ze seznamu, který se mu zobrazí v souvislosti s vyplňováním objednávkového formuláře. Zákazníkovi jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Provozovatel sdělí vždy před uzavřením Smlouvy.
3.2.4 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Provozovateli.
3.2.5 V případě prodeje Poukazů nebo Peněžitých poukázek se Provozovatel zavazuje zaslat je v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, a Zákazník se
zavazuje uhradit jejich cenu; Provozovatel odpovídá za to, že Poukaz je možno využít způsobem, jaký je uveden v popisu na Internetovém obchodě, resp. že Peněžitou poukázku lze uplatnit způsobem uvedeným v čl. 2.4 .

3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží
3.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka jeho předáním Zákazníkovi (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.
3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem, kdy Provozovatel předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného ve Smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

3.4 Prohlídka Zboží Zákazníkem
3.4.1 Zákazník je povinen prohlédnout Zboží, a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Zákazník povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.
3.4.2 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Zákazník vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u
Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.
3.4.3 Zákazník je povinen informovat Provozovatele o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Zákazník nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže Provozovatel brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2 .).

4.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Odstoupení od Smlouvy na prodej Zboží Zákazníkem – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Zákazníka – podnikatele)
4.1.1 Zákazník – spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
a) od převzetí Zboží Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
b) od převzetí poslední dodávky Zboží Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Zákazník objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Provozovatel mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Provozovatelem dodáváno po částech Zboží sestávající
z několika položek nebo částí.
4.1.2 V případě odstoupení je Zákazník povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Provozovatele. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.
4.1.3 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy,
a) pokud bylo dodaným Zbožím, popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Zákazník porušil jeho původní obal;
b) bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Zákazník je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.
4.1.4 Zákazník je povinen Zboží odeslat Provozovateli do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Provozovateli.
4.1.5 Zboží, vrácené Zákazníkem v důsledku odstoupení od Smlouvy, Provozovatel přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou
Provozovatelem vyzvedávány a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či
poškození.
4.1.6 Náklady spojené s navrácením zboží nese Zákazník, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.
4.1.7 Zákazník neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Provozovateli dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Zákazník Provozovateli za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Provozovatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Zákazníka na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.
4.1.8 Odstoupí-li Zákazník oprávněně, je Provozovatel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Zákazníkovi kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Provozovatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Zákazníka přijal. Provozovatel je oprávněn vrátit kupní cenu
uhrazenou Zákazníkem i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Uhradil-li Zákazník kupní cenu složenkou a bude-li trvat na tom, že kupní cena včetně nákladů na dodání mu má být vrácena stejným způsobem, bude vrácená kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky.
4.1.9 Provozovatel však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.8 není povinen zaslat peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník doručí Zboží na adresu dle čl. 4.1.5 , popř. než mu Zákazník prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
4.1.10 Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy v rozporu s čl. 4.1.3 , popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Provozovateli bez platného odstoupení od Smlouvy, oznámí mu Provozovatel, že platnost
odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Zákazníka.
4.1.11 Poskytnul-li společně se Zbožím Provozovatel Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím vrátit Provozovateli i poskytnutý dárek.

4.2 Odstoupení od Smlouvy na prodej Poukazu na Služby nebo Peněžité poukázky Zákazníkem – spotřebitelem (čl. 4.2 se nepoužije na Zákazníka – podnikatele)
4.2.1 Zákazník – spotřebitel má právo od Smlouvy na prodej Poukazu nebo Peněžité poukázky odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
4.2.2 Zákazník však nemá právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu, pokud mu byly Služby dle Poukazu poskytnuty s jeho výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (čl. 2.5.3 ); za výslovný souhlas se považuje také to, že bude Služba dle Poukazu využita Zákazníkem nebo třetí osobou (držitelem Poukazu). Zákazník rovněž nemá právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu, pokud Zákazník nebo třetí osoba (držitel Peněžité poukázky) čerpala, byť i jen částečně, z kreditu poskytnutého mu formou Peněžité poukázky.
4.2.3 Doporučeným způsobem odstoupení od Smlouvy dle článku 4.2.1 je písemné odstoupení zaslané emailem na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 ; formulář pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je přílohou těchto Obchodních podmínek, Zákazník však není povinen jej
využít.
4.2.4 Odstoupí-li Zákazník – spotřebitel dle čl. 4.1.1 oprávněně, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Zákazníkovi zaplacenou cenu včetně případných již uhrazených nákladů na dopravu, a to stejným způsobem, jakým je Zhotovitel od Zákazníka přijal. Provozovatel je oprávněn vrátit cenu uhrazenou Zákazníkem i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady.
4.2.5 Zákazník – spotřebitel má rovněž právo odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména nebudou-li Provozovatelem poskytnuty Služby v rozsahu sjednaném ve
Smlouvě (tj. jak byly uvedeny na Poukazu nebo v popisu Služby v Internetovém obchodě). Takové odstoupení musí být Zákazníkem odůvodněno, v odstoupení Zákazník uvede číslo a datum
Objednávky uvedené v potvrzení přijetí Objednávky. Článek 4.4.4 se použije přiměřeně.

4.3 Společná ujednání pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu Zákazníkem – spotřebitelem
4.3.1 Doporučeným způsobem odstoupení od Smlouvy dle čl. 4.1 nebo 4.2 je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2; formulář pro odstoupení od Smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Provozovateli způsobem uvedeným shora v tomto článku. Zákazník rovněž obdrží formulář pro odstoupení od Smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.6.1 . V odstoupení je Zákazník povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).
4.3.2 V případě, že Zákazník v jedné Objednávce objedná Zboží i Poukaz na Služby nebo Peněžité poukázky, může za podmínek uvedených shora v čl. 4.1 a 4.2 odstoupit od Smlouvy jen částečně, např. odstoupit od Smlouvy pouze ohledně Zboží nebo jeho části, a čerpat Služby dle Poukazu.

4.4 Odstoupení od Smlouvy Zákazníkem – podnikatelem
4.4.1 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.
4.4.2 Zákazník – podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.
4.4.3 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Zákazník uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
4.4.4 V případě platného odstoupení od Smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi jím uhrazenou cenu, a to bezhotovostně na účet Zákazníka, ze kterého byla cena uhrazena.

5.JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží
5.1.1 Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:
a) má Zboží vlastnosti, které Provozovatel uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno ve Smlouvě, popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.1.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2 Lhůta pro uplatnění práv z vady Zboží, záruka za jakost pro Zákazníka – spotřebitele
5.2.1 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.
5.2.2 Je-li ve Smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka za jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Provozovatel, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Zákazníkem, je-li Zboží Zákazníkovi zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.
5.2.3 Určují-li Smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Provozovatel a Zákazník výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl.
5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).
5.2.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2 , má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.
5.2.5 Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Provozovatel ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost
a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem,
e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.
5.2.6 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.
5.3 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Zákazník – podnikatele
5.3.1 Práva Zákazníka – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.
5.3.2 Provozovatel poskytuje Zákazníkovi – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem, popř. distributorem. Zákazník – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Provozovatel nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Zákazník práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.
5.3.3 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Zákazník – spotřebitele, nikoliv pro Zákazník – podnikatele. Na dotaz Zákazníka – podnikatele sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před uzavřením Smlouvy.
5.3.4 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Zákazník – podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4 Reklamace Zboží
5.4.1 Zákazník je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Provozovatele uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Provozovatele.
5.4.2 Reklamaci, podanou Zákazníkem – spotřebitelem, je Provozovatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Zákazníkem. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn požadovat na Zákazníkem sjednání lhůty delší.Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Zákazníkem – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Provozovatele sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Provozovatel Zákazníka telefonicky, a zasláním reklamačního protokolu.
5.4.3 Další postup reklamace a povinnosti Provozovatele při vyřizování reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: https://www.saunaspot.cz .

5.5 Reklamace Služeb
5.5.1 Zákazník je oprávněn reklamovat rovněž vady poskytnutých Služeb. Vadou Služby je odchylka od vlastností uvedených v popise Služby na Internetových stránkách Provozovatele, popř. podstatná odchylka od obvyklých vlastností, za kterých jsou poskytovány obdobné Služby za obdobnou cenu, za jakou byla Provozovatelem poskytnuta reklamovaná Služba.
5.5.2 S ohledem na povahu Služeb poskytovaných Provozovatelem je Zákazník, popř. držitel Poukazu či Peněžité poukázky, povinen reklamovat (oznámit) vady Služby neprodleně poté, kdy je zjistí, a to u personálu přímo v areálu SAUNA SPOT DVORCE. Zákazník je oprávněn požadovat, aby s ním byl sepsán písemný zápis o reklamaci.

6.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1 Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou Zákazníkovi – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem

6.2 Je-li stranou Smlouvy Zákazník – podnikatel, odpovídá Provozovatel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností ze Smlouvy.

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 Zpracování osobních údajů na základě zákona
7.1.1 Uzavírá-li Zákazník Smlouvu jako neregistrovaný Zákazník, který nemá zřízen Zákaznický účet, ke zpracování jeho osobních údajů není nezbytný souhlas Zákazníka, protože osobní údaje jsou zpracovávány na základě Zákazníkem uzavřené Smlouvy a jejich zpracování je nezbytné pro splnění povinností Provozovatele ze Smlouvy. Takto zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány pouze dočasně, přičemž přesné podmínky jsou uvedeny v dokumentu Podmínky nakládání s osobními údaji, který je zpřístupněn na stránkách https://www.saunaspot.cz

7.2 Zpracování osobních údajů na základě souhlasu Zákazníka
7.2.1 Podmínkou pro provedení registrace a zřízení Zákaznického účtu je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které budou uloženy na serveru Provozovatele. Doba zpracování, podmínky zpracování a práva Zákazníka (subjektu údajů) jsou uvedena v dokumentu Podmínky nakládání s osobními údaji, ve kterém je rovněž popsáno, jakým způsobem může Zákazník jakožto subjekt údajů svá práva vůči Provozovateli, který je správcem údajů.

7.3 Cookies a síťové identifikátory
7.3.1 Při každé/první návštěvě Internetových stránek se Zákazníkovi (a jakékoliv třetí osobě) zobrazí v horní/dolní části Internetových stránek informační lišta, jejíž součástí je výzva k udělení souhlasu s použitím Cookies a současně také odkaz na dokument Podmínky nakládání s osobními údaji. Souhlas s použitím Cookies může Zákazník udělit prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zakliknutím příslušného souhlasu v informační liště. Udělení souhlasu k použití Cookies není povinné. Bližší podmínky nakládání s Cookies, síťovými identifikátory či analytickými nástroji jsou uvedeny v dokumentu Podmínky nakládání s osobními údaji.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Pokud je Zákazník zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý ze Smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
8.2 Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
8.3 Zákazník má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Provozovatele uvedené v čl. 1.1.2. Provozovatel bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e- mailovou adresu Zákazníka). Provozovatel si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které s ním neuzavřely Smlouvu.
8.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

8.5 Možnost mimosoudního řešení sporů
8.5.1 V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Provozovatelem, vyplývajícího ze Smlouvy, je Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
8.5.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Provozovatele s jejím vrácením).
8.5.3 Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.


Příloha Obchodních podmínek:

Informace provozovatele internetového obchodu SAUNA SPOT – společnosti Priority Order s.r.o. o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.) Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě SAUNA SPOT.
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.3 Obchodních podmínek internetového obchodu SAUNA
SPOT“
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,
a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového obchodu SAUNA SPOT DVORCE, společnost
Priority Order s.r.o., IČ 24154067, se sídlem Podolské nábřeží 1110, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 183618, tel.:+420 720 030 340, a to formou jednoznačného prohlášení zaslaného běžnou poštou na adresu pro doručování: Podolské nábřeží 1110/3, Podolí, 147 00 Praha 4, anebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele: info@saunaspot.cz. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2.Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“
2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:
a) Převzetí zboží „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Podolské nábřeží 1110, Podolí, 147 00 Praha 4. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
b) Náklady spojené s převzetím zboží „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek internetového obchodu SAUNA SPOT. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu SAUNA SPOT nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na zákazníky (kupující) – spotřebitele.“ Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy adresa provozovatele
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu
tohoto zboží:
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné
podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.